Küldés folyamatban...

TÁJÉKOZTATÓ A VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI RENDSZERRŐL

Hatályos 2023. július 24-től

 

A panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (továbbiakban: Panasztv.) rendelkezései alapján Shark 95 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-689343, székhely: 1053 Budapest, Múzeum krt. 1/B) a továbbiakban: Társaság, az általa üzemeltetett visszaélés-bejelentési rendszer használatának és működésének feltételeiről az alábbi tájékoztatást nyújtja.

Fogalmak

 • panasz: olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és elintézése nem tartozik más – így különösen bírósági, közigazgatási – eljárás hatálya alá. A panasz javaslatot is tartalmazhat.
 • foglalkoztatásra irányuló jogviszony: minden olyan jogviszony, amelyben a foglalkoztatott a foglalkoztató részére és annak irányítása alatt ellenérték fejében tevékenységet végez vagy önmaga foglalkoztatását végzi,
 • foglalkoztató: aki természetes személyt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében foglalkoztat,
 • foglalkoztatott: az a természetes személy, aki a foglalkoztató számára és annak irányítása alatt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében, ellenérték fejében tevékenységet végez, vagy önmaga foglalkoztatását végzi.

Bejelentési rendszer működtetésére kötelezettek

A Panasztv. rendelkezéseinek megfelelően a Társaság visszaélés-bejelentési rendszer (továbbiakban: Bejelentési rendszer) működtetésére kötelezett.

Bejelentésre jogosultak

a) a Társaság által foglalkoztatott,
b) az a foglalkoztatott, akinek a Társaságnál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt, és
c) a Társasággal foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött.
d) az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a Társasággal szerződéses kapcsolatban áll,
e) a Társaság tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a Társaság ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is,
f) a Társasággal szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy,
g) a Társaságnál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,
h) a Társasággal jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és
i) az a személy, akinek jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a Társasággal megszűnt,
j) akinek a bejelentés megtételhez vagy a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslásához méltányolható jogos érdeke fűződik.

Bejelentés indoka

 • A belső visszaélés-bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni.
 • A Társaság működésére vonatkozó jogszabályok, a szakmai és etikai szabályok, standardok előírásainak (továbbiakban együttesen: Szabályok) megsértése, vagy bármely egyéb visszaélés észlelése esetén.

A bejelentő védelme

 • A Társaság a bejelentőt – amennyiben a bejelentésre nem anonim módon került sor – védelemben részesíti és biztosítja, hogy a bejelentőt semmiféle hátrány, negatív következmény a bejelentés megtétele kapcsán ne érje.
 • A védelem abban az esetben is fennáll, ha a bejelentő jóhiszemű bejelentése nyomán indult vizsgálat során a bejelentést kivizsgálók a bejelentés megalapozatlanságát állapítják meg.
 • A bejelentő a bejelentés megtételét követő 1 éven belül jogosult jelzéssel élni a Társaságnál, ha véleménye szerint a bejelentés kapcsán őt bármilyen hátrány érte. A jelzést a bejelentést kivizsgálók kötelesek megfelelően kivizsgálni és kötelesek megfelelő indokolással ellátott jelentést készíteni a vizsgálat eredményéről. A jelentés nyomán szükség esetén intézkedni kell a bejelentővel szemben hozott, általa kifogásolt intézkedések visszavonása, illetve a sérelmes helyzet megszüntetése iránt, továbbá – amennyiben ez indokolt – az érintett személyekkel szemben munkajogi következmények alkalmazása iránt.
 • A bejelentés jogszerű megtétele esetén a bejelentőt nem terheli felelősség a bejelentésben szereplő információk megszerzése vagy az azokhoz való hozzáférés tekintetében, kivéve, ha a bejelentő az információk megszerzésével vagy az azokhoz való hozzáféréssel bűncselekményt követett el.
 • A bejelentő a bejelentés jogszerű megtételéért nem vonható felelősségre, ha a bejelentő alapos okkal feltételezte azt, hogy a bejelentés szükséges volt a bejelentéssel érintett körülmények feltárásához.
 • A bejelentő számára a Társaság tájékoztatást és tanácsadást nyújt a bejelentők rendelkezésére álló eljárásokról és jogorvoslati lehetőségekről, a bejelentők védelmével összefüggő, e törvény szerinti szabályokról, a bejelentők e törvény szerinti jogairól és kötelezettségeiről.
 • A védelem – a Panasztv. 43. §-ban meghatározott kivétellel – kizárólag akkor illeti meg a bejelentőt, ha
  • a) a bejelentéssel érintett körülményekre vonatkozó, bejelentett információ a Panasztv.  1. mellékletben, illetve a 2. mellékletben szereplő európai uniós jogi aktusok vagy azok végrehajtását, az azoknak való megfelelést biztosító jogszabályi rendelkezések hatálya alá tartozik, vagy
  • b) a bejelentő az a) pont szerinti körülmény fennállását alapos okkal feltételezi.
 • A védelem – a Panasztv. 43. §-ában meghatározott kivétellel – nem illeti meg a bejelentőt, ha
  • a) bejelentésével a minősített adatok védelmére vonatkozó szabályokat megszegi,
  • b) a bejelentés megtétele során törvényben meghatározott, az orvosi titokra, az ügyvédi titokra vonatkozó titoktartási kötelezettségének nem tesz eleget,
  • c) a bejelentés megtétele során az egyházi személy és a vallási egyesület vallásos szertartást hivatásszerűen végző tagjaként a hivatásánál fogva rá irányadó titoktartási kötelezettségének nem tesz eleget,
  • d) a bejelentés megtétele során a bírói ítélkezéssel kapcsolatban a törvény által védett titok védelmére vonatkozó szabályokat megszegi,
  • e) bejelentésével a büntetőeljárási szabályok szerinti adatkezelési szabályokat megszegi, vagy
  • f) a rendvédelmi szervek, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, illetve a Nemzeti Adó-  és Vámhivatal állományának a tagjaként a bejelentésével az e szervek tevékenységére vonatkozó, jogszabályban meghatározott szabályokat megszegi.
 • A bejelentőre vonatkozó védelemben részesül, aki
  • a) a jogszerű bejelentést tevő bejelentő részére segítséget nyújt a bejelentés megtétele során,
  • b) a jogszerű bejelentést tevő bejelentővel kapcsolatban álló olyan személy – így különösen a bejelentő munkatársa vagy családtagja –, akit hátrányos intézkedés érhet.

Anonim bejelentés

 • A bejelentő jogosult a bejelentést anonim módon is megtenni (személyes adatai megadása nélkül), azonban a Panasztv. értelmében a Társaság nem köteles az anonim bejelentés kivizsgálására.

Bejelentésekkel kapcsolatos eljárás

a) Postai úton a Társaság címére (1053 Budapest, Múzeum krt. 1/B) való levél elküldésével (anonim bejelentés is lehetséges).

b) Elektronikus úton a melinda.maczko@hu.mcd.com e-mail címre küldött elektronikus üzenettel. A bejelentés anonim módon is lehetséges, pl. egyszer használatos e-mail címeket biztosító szolgáltatás használatával. A Társaság a nem a fenti e-mail címre érkezett bejelentéseket is kivizsgálja, ez esetben ugyanakkor nem tudja garantálni azt, hogy a bejelentésben foglaltakat csak a bejelentés kivizsgálására kijelölt személyek láthassák.

c) Szóban telefonon a Társaság telefonszámán (+36 30 680 5039), vagy személyesen a Társaság (1053 Budapest, Múzeum krt. 1/B) címén kizárólag a bejelentés kivizsgálására megbízott személynél előzetes időpontegyeztetést követően.

 • A szóbeli bejelentést a Társaság írásba foglalja, amely során teljes és pontos jegyzőkönyvet készít.
 • Szóbeli bejelentés esetén a bejelentő figyelmét fel kell hívni a rosszhiszemű bejelentés következményeire, a bejelentés kivizsgálására irányadó eljárási szabályokra és arra, hogy személyazonosságát – ha az annak megállapításához szükséges adatokat megadja – a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezelik.

A bejelentés tartalma

 • Nem anonim bejelentés megtételekor a bejelentő nevét és lakcímét, jogi személy bejelentő esetén annak székhelyét és a bejelentést benyújtó törvényes képviselőjének nevét köteles megadni, továbbá nyilatkoznia kell arról, hogy a bejelentést jóhiszeműen teszi olyan körülményekről, amelyekről tudomása van, vagy kellő alappal feltételezi, hogy azok valósak.

Kivizsgálás menete

 • A Társaság az írásbeli bejelentés kézhezvételétől számított hét napon belül a bejelentés megtételéről visszaigazolást küld a bejelentő számára. A visszaigazolás keretében a bejelentő részére tájékoztatást kell nyújtani a rosszhiszemű bejelentés következményeiről, a bejelentés kivizsgálására vonatkozó eljárási szabályokról és személyazonosságának bizalmas kezeléséről.
 • A bejelentéssel érintett személyt a vizsgálat megkezdésekor tájékoztatni kell a bejelentésről, a személyes adatai védelme kapcsán őt megillető jogokról és az adatkezelésre vonatkozó szabályokról. A bejelentő azonnali tájékoztatása mellőzhető, ha a tájékoztatás meghiúsítaná a vizsgálatot. A kivizsgálás során biztosítani kell, hogy a bejelentéssel érintett személy kifejthesse álláspontját, benyújthassa bizonyítékait és jogi képviselőt vegyen igénybe.
 • A Társaság a bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított harminc napon belül kivizsgálja. A határidőt különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett lehet meghosszabbítani. A bejelentőt ebben az esetben a kivizsgálás várható időpontjáról és a kivizsgálás meghosszabbítása indokairól kell tájékoztatni. A bejelentés kivizsgálásának és a bejelentő tájékoztatásának határideje a meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a három hónapot.
 • A Társaság a bejelentések kivizsgálásra Maczkó Melindát (továbbiakban: bejelentést kivizsgáló) jelöli ki. Amennyiben a bejelentéssel érintett személy a kivizsgáló személy, úgy a Társaság ügyvezetője haladéktalanul más személyt jelöl ki.

A bejelentést kivizsgáló fogadja a bejelentéseket, valamint elvégzi a vizsgálatokat. A bejelentést kivizsgáló az eljárás során tanúkat hallgathat meg, illetve bizonyítékokat kérhet be (pl. levelezést, szerződéseket, stb.) a Társaság alkalmazottaitól.

 • A kivizsgálás során a tisztességes eljárás követelményének megfelelően a bejelentésben érintett személyeket, pozíciójuktól függetlenül azonos bánásmódban kell részesíteni.
 • A panasz bejelentés alapján – ha alaposnak bizonyul – a Társaság gondoskodik
  • a) a jogszerű vagy a közérdeknek megfelelő állapot helyreállításáról, illetve az egyébként szükséges intézkedések megtételéről,
  • b) a feltárt hibák okainak megszüntetéséről,
  • c) az okozott sérelem orvoslásáról és
  • d) indokolt esetben a felelősségre vonás kezdeményezéséről.
 • A bejelentés kivizsgálása során értékelni kell a bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát, és meg kell hozni azokat az intézkedéseket, amelyek alkalmasak a visszaélések orvoslására.
 • Ha a bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor a Táraság intézkedik a feljelentés megtételéről.
 • A bejelentés kivizsgálása során a Társaság kapcsolatot tart a bejelentővel, ennek keretében a bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel a bejelentőt.
 • A Társaság a bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokáról, a bejelentés kivizsgálásának az eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről a bejelentőt írásban tájékoztatja. Az írásbeli tájékoztatás mellőzhető, ha a Társaság a bejelentőt szóban tájékoztatta, aki a tájékoztatást tudomásul vette.

Kivizsgálás mellőzése

 • A bejelentést kivizsgáló mérlegelheti a vizsgálatot, és mellőzheti, ha:
  • a) anonim bejelentés,
  • b) a korábbival azonos tartalmú, ugyanazon bejelentő által tett ismételt bejelentés,
  • c) a sérelmezett tevékenységről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított hat hónap után tett bejelentés,
  • d) a név nélküli vagy azonosíthatatlan bejelentő által megtett bejelentés,
  • e) ha a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett személy jogainak korlátozásával nem áll arányban.
 • A bejelentések kivizsgálásának mellőzése csak megfelelő indokkal lehetséges. Amennyiben a Szabályok megsértése, vagy visszaélés lehetősége bármely mértékben fennáll, a kivizsgálást nem lehet mellőzni, kivéve az e) pontban írt esetet.
 • A bejelentést kivizsgáló a vizsgálatot követően jelentést készít, amelyben összefoglalja megállapításait, valamint, ha a bejelentésben foglaltakat megalapozottnak ítéli, intézkedési tervet határoz meg annak érdekében, hogy a jövőben a Szabályok hasonló megsértését vagy visszaélést el lehessen kerülni, továbbá szükség esetén a Munka törvénykönyve vonatkozó rendelkezéseinek figyelembe vételével javaslatot fogalmaz meg a szankcionálásra a Szabályok megsértőivel, vagy a visszaélést elkövető alkalmazottakkal szemben. A javaslat figyelmeztetés, illetve egyéb, a munkaszerződésben meghatározott hátrányos jogkövetkezmény lehet, vagy a javaslat a – jogsértés súlyától függően – munkaviszony felmondással vagy azonnali hatályú felmondással történő megszüntetésére is irányulhat. A bejelentést kivizsgáló az általa készített jelentést jóváhagyás végett előterjeszti a Társaság ügyvezetője részére. A továbbított jelentésben a bejelentő személyét nem szabad felfedni. A Társaság ügyvezetője határoz a javasolt intézkedések jóváhagyásáról.

Adatkezeléssel kapcsolatos tudnivalók

 • Az érintett személyek személyes adatainak kezeléséről – az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 sz. általános adatvédelmi rendelete, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseivel összhangban – a Társaság az alábbi tájékoztatást nyújtja.
 • A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között
  • a) a bejelentőnek,
  • b) annak a személynek, akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott, és
  • c) a bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatai kizárólag a bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezelhetők, és a bejelentés kivizsgálásában közreműködő külső szervezet részére továbbíthatóak.
 • Ha a bejelentés természetes személyre vonatkozik, a tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való joga gyakorlása során a bejelentő személyes adatai nem tehetők megismerhetővé a tájékoztatást kérő személy számára.
 • A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kizárólag a továbbítás címzettje által tett, a bejelentésre vonatkozó, Panasztv-ben foglalt szabályok betartására irányuló jogi kötelezettségvállalás esetén és a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével kerülhet sor.
 • A belső visszaélés-bejelentési rendszert a Társaság úgy alakítja ki, hogy a személyazonosságát felfedő bejelentő, valamint a bejelentésben érintett személy személyes adatait az erre jogosultakon kívül más ne ismerhesse meg.
 • A bejelentést kivizsgáló személyek a vizsgálat lezárásáig vagy a vizsgálat eredményeképpen történő formális felelősségre vonás kezdeményezéséig a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyre vonatkozó információkat – a bejelentésben érintett személy tájékoztatásán túl – a foglalkoztató más szervezeti egységével vagy munkatársával a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben oszthatják meg.
 • A bejelentésben érintett személyt a vizsgálat megkezdésekor részletesen tájékoztatni kell a bejelentésről, a személyes adatai védelmével kapcsolatban őt megillető jogairól, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról. A tisztességes eljárás követelményének megfelelően biztosítani kell, hogy a bejelentésben érintett személy a bejelentéssel kapcsolatos álláspontját jogi képviselője útján is kifejtse, és azt bizonyítékokkal támassza alá. A bejelentésben érintett személy tájékoztatására kivételesen, indokolt esetben később is sor kerülhet, ha az azonnali tájékoztatás meghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását.
 • A Társaság ugyan végez automatizált adatkezelést, de automatizált adatkezelésen alapuló, emberi beavatkozás nélküli döntést nem hoz, és nem végez profilalkotást. A Társaság adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem köteles. A Társaság nem továbbítja a személyes adatokat harmadik (nem EU tagállamnak minősülő) országokba.
 • A bejelentő személyes adatai csak a panasz alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatóak át, ha e szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a bejelentő hozzájárult. A bejelentő személyes adatai hozzájárulása nélkül nem hozhatóak nyilvánosságra.
 • Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt és
  • a) ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére át kell adni,
  • b) alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére át kell adni.

Adatkezelő

 • A visszaélés-bejelentési rendszer üzemeltetése során végzett adatkezelések tekintetében adatkezelést a Társaság (a továbbiakban: adatkezelő vagy Társaság.) végzi.
 • A bejelentő személyes adatait a törvényben meghatározott kivételtől eltekintve továbbítani nem lehet, azokat csak a bejelentések kivizsgálásával megbízott munkavállalók kezelhetik.
 • Amennyiben a bejelentő felfedi a személyazonosságát, a bejelentő személyes adatait a Társaság az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 sz. általános adatvédelmi rendelete, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseire figyelemmel, a Panasztv. előírásaival összhangban, a vizsgálat minden szakában bizalmasan kezeli.

Elérhetőségek

Cím: 1053 Budapest, Múzeum krt. 1/b
Telefonszám: +36 30 680 5039
E-mail cím: melinda.maczko@hu.mcd.com

Az adatkezelés célja:

 • A visszaélés-bejelentési rendszeren keresztül érkezett bejelentések bejelentésekben megjelölt jogsértések, etikai szabálysértések és visszaélések kivizsgálása az érintett a panaszában megjelölt hátrányt szenvedett méltányolható jogos érdekének orvoslása. A bejelentésben érintett személy, valamint nyilvánvalóan rosszhiszemű bejelentés esetén esetleges munkajogi következmények meghatározása és alkalmazása.
 • A bejelentést kivizsgáló személyek haladéktalanul törlik a bejelentésben nem érintett harmadik személyekre vonatkozó, a bejelentés kivizsgálásához nem szükséges, valamint a Panasztv. szerint nem kezelhető adatokat.
 • A bejelentő személyes adatai egyértelmű hozzájárulása nélkül nem hozhatók nyilvánosságra,
 • Az adatok forrása – bejelentő esetén – közvetlenül az érintett, bejelentésben érintett személy esetén a bejelentő.

Érintettek

  • a) A Társaság visszaélés-bejelentő rendszerén keresztül panaszbejelentést tevő személyek és
  • b) a bejelentésben érintett személyek. (akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott, vagy aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet.)

Kezelt adatok köre

  • a) A bejelentést tevő személy neve, lakcíme (amennyiben bejelentésével kapcsolatban a bejelentő e- mailen, vagy telefonon kér visszajelzést, úgy e-mail és/vagy telefonszám)
  • b) A bejelentésben érintett személy neve és azonosítására szolgáló adatok.
  • c) A bejelentésben foglalt, valamint a vizsgálat kapcsán megszerzett, a bejelentés szempontjából releváns személyes adatok a bejelentésben érintett személy kapcsán.
 • A bejelentési rendszerben különleges személyes adat kezelése tilos.

Adatkezelés jogalapja

 • A bejelentő hozzájárulása.
 • A bejelentésben érintett személyek esetén az adatkezelő jogos érdeke, vagyis az adatkezelőt érintő jogsértések, visszaélések kivizsgálásához, a visszaélés-bejelentési rendszer működtetéséhez fűződő jogos érdek.

Az adatkezelés időtartama

 • Ha a vizsgálat alapján a bejelentés nem megalapozott vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, illetve a kivizsgálás mellőzése esetén a Társaság a bejelentésre vonatkozó adatokat a vizsgálat befejezését – mellőzés esetén a mellőzésről hozott döntést – követő 60 napon belül törli.
 • Ha a vizsgálat alapján intézkedés megtételére kerül sor – ideértve a bejelentő személlyel szemben jogi eljárás vagy fegyelmi intézkedés megtétele miatti intézkedést is – a Társaság a bejelentésre vonatkozó adatokat a bejelentési rendszerben legfeljebb a bejelentés alapján indított eljárások jogerős lezárásáig kezeli.

Címzettek

 • A bejelentést tevő személy adatait a bejelentést kivizsgálókon kívül más nem ismerheti meg.
 • A bejelentő személyes adatai csak a bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatóak át, ha e szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a bejelentő egyértelműen hozzájárult.

Adatfeldolgozók

 • A Társaság az e-mail fiókok és informatikai eszközök karbantartása kapcsán adatfeldolgozóként jár el.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai

 • tájékoztatást kérni az adatkezelésnek a Rendelet 13. és 14. cikkeiben meghatározott jellemzőiről.
 • hozzáférni a vele kapcsolatosan a Társaság által kezelt adatokhoz (információt kérhet arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendelet 15. cikkében rögzített információkhoz hozzáférést kapjon). Kérheti a kezelt személyes adatainak másolatát. Az első másolat ingyenes, a további másolatokért a Társaság adminisztratív költségeken alapuló ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban, biztonságos csatornán, jelszóval védetten kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.
 • pontatlan adatai helyesbítését kérni.
 • kérésére a Társaság törli a rá vonatkozó személyes adatokat, ha:
  • a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
  • b) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
  • c) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
  • d) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
 • Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából.

A Társaság tárolásra korlátozza az adatkezelést:

  • a) ha az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát,
  • b) az adatkezelés jogellenes, de az érintett nem szeretné az adatok törlését kérni, csupán az adatok felhasználásának korlátozását kéri,
  • c) az adatkezelés célja már nem áll fenn, de az érintett valamilyen jogának érvényesítéséhez kéri az adatkezelést,
  • d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, de a Társaságnak meg kell vizsgálnia, hogy a Társaság jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos érdekeivel szemben.
 • a Társaság által kezelt adatait megkapni, illetve azokat más adatkezelőhöz továbbítani, valamint kérheti az adatai közvetlen továbbítását egy másik adatkezelőhöz.
 • mennyiben az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, úgy az érintett a hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja.
 • tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
  • a) ha az jogos érdek alapján történik; kivéve, ha az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben elsőbbséget élvező kényszerítő erejű jogos okok, vagy olyan okok indokolják, amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak,
  • b) ha az közvetlen üzletszerzés érdekében történik vagy ahhoz kapcsolódik

Önkéntes adatkezelés visszavonása esetén a panasz anonim bejelentésként kezelendő azzal, hogy az anonim bejelentések kivizsgálása visszautasítható.

Jogorvoslati lehetőségek

 • Amennyiben a személyes adataival kapcsolatban bármilyen panasza merülne fel, kérjük keresse fel a Társaságot a jelent tájékoztatóban meghatározott elérhetőségek valamelyikén, a panasza mielőbbi békés rendezése céljából.

Adatvédelmi hatósági eljárás

 • Vizsgálatot is kezdeményezhet az Adatvédelmi Hatóságnál arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06 – 1 – 391 – 1400
Fax: 06 – 1 – 391 – 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

Bírósághoz fordulás joga

 • Jogainak megsértése esetén, a panasz benyújtásától függetlenül, a Társaság ellen a lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez is fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Create your account

Munkaidő és beosztás:

 • Heti 5 munkanapnapi 8 órában, változatos időpontokban
  • Részmunkaidő esetén napi 4 vagy 6 órában
 • Hétköznap és hétvégente
 • Heti 2 szabadnap előre leegyeztetve
 • Folytonos munkarend, vagyis hétvégén és ünnepnap is nyitva vagyunk
 • Beosztás több műszakos munkarendben

Fontos információk

Feladatok: 

⚠ A következő feladatok mindegyikét kell végezni, ezért nálunk nincs lehetőség pl. csak takarítás vagy pakolás és egyéb kisegítő feladatokra! ⚠

 • Termékek elkészítése a konyhán (önálló feladat, nem kisegítő)
 • Vendégek rendeléseinek felvétele és kiszolgálása
 • Pénztárgép kezelése (pénzkezelés!)
 • Könnyű fizikai feladatok elvégzése (pl. termékek pakolása)
 • Étterem tisztán tartása (általános takarítási feladatok)